BADANIA KIEROWCÓW

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA SENSORIUM OFERUJE BADANIA PSYCHOLOGICZNE:

 • osób ubiegających się o uzyskanie lub przedłużenie uprawnień do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy kategorii C1, C1+E, C i C+E, D1, D1+E, D i D+E
 • osób ubiegających się o uzyskanie lub przedłużenie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii C1, C1+E, C i C+E, D1, D1+E, D i D+E
 • osób starających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami (wszystkie kategorie)
 • kierujących motorowerem lub pojazdem silnikowym dowolnej kategorii, skierowanych przez Policję, jeśli kierujący:

 

- przekroczył limit 24 punktów karnych

- był w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

- był sprawcą wypadku drogowego, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń

- w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

 • kierowców skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów
 • osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu
 • kierujących pojazdem (kat. B) w ramach pełnienia obowiązków służbowych (np. przedstawiciele handlowi, kurierzy, itp.)

 

ZANIM PRZYSTĄPISZ DO BADANIA:

Podczas badania psychologicznego określany jest poziom funkcjonowania psychofizycznego osoby badanej. W interesie osoby badanej jest, aby przystąpiła do badań w jak najlepszej kondycji psychofizycznej. Dlatego:

 • na badanie psychologiczne zabierz ze sobą okulary do patrzenia/czytania (jeśli ich używasz)
 • nie spożywaj alkoholu ani podobnie działających substancji na 24 godziny przed badaniem psychologicznym
 • nie spawaj na 48 godzin przed badaniem psychologicznym

 

Na badanie zabierz ze sobą dowód osobisty (ewentuanie inny dokument potwierdzający tożsamość).

© 2018 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA SENSORIUM

tel. 500 23 82 83