REKLAMACJE

Procedura reklamacyjna

§ 1

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem usługi szkoleniowej proszę kierować listem poleconym na adres Pracowni: Justyna Woźniak Pracownia Psychologiczna Sensorium, ul. Łokietka 9, 38-300 Gorlice.

§ 2

Termin na zgłoszenie roszczenia wynosi 7 dni kalendarzowych i liczony jest od dnia zakończenia usługi szkoleniowej.

§ 3

Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać a) imię i nazwisko / nazwę Usługobiorcy wraz z adresem siedziby/korespondencyjnym, b) nazwę usługi szkoleniowej, termin i miejsce realizacji, c) opis problemu, d) oczekiwania wobec Usługodawcy - propozycję sposobu i trybu polubownego rozstrzygnięcia sporu.

§ 4

Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w §3, Usługodawca wyznaczy Usługobiorcy 7-dniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego, o czym powiadomi Usługobiorcę drogą listową.

§ 5

Reklamacja usługi rozpatrzona zostanie nie później, niż w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, o którym mowa w § 1. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu reklamację uważa się za uwzględnioną.

§ 6

W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne będzie wymagać dodatkowych czynności wyjaśniających (np. konsultacji zewnętrznych), czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym Usługobiorca zostanie powiadomiony listownie nie później, niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

§ 7

Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po upływie terminu o którym mowa w § 2 (liczy się data stempla pocztowego) lub jeśli reklamacja będzie wynikać z nieznajomości postanowień niniejszej procedury reklamacyjnej.

§ 8

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Usługodawca przewiduje następujące możliwości zadośćuczynienia niewykonaniu, bądź nienależytemu wykonaniu umowy szkoleniowej:

1. ponowne wykonanie usługi, 2. całkowity lub częściowy zwrot kosztów usługi odpowiadający proporcjonalnie zakresowi reklamacji, 3. inne formy uzgodnione pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

§ 9

Odpowiedź na reklamację przekazana zostanie drogą listową na adres Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z Pracownią:

Gdy kontaktujesz się z Pracownią Psychologiczną SENSORIUM Justyna Woźniak za pomocą telefonu, formularza na stronie www lub poczty email, dobrowolnie przekazujesz Pracowni swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, itp.

W jaki sposób są wykorzystywane Twoje dane?

W żadnym wypadku Pracownia nie sprzedaje i nie będzie sprzedawać podmiotom trzecim danych osób kontaktujących się z Pracownią. Dane osobowe wymieniane w trakcie kontaktu internetowego lub telefonicznego pomiędzy Tobą a Pracownią będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje ewentualne pytania dotyczące usług świadczonych przez Pracownię lub w celu dopełnienia formalności związanych z badaniem na stanowisko pracy.

W jaki sposób Pracownia będzie się z Tobą kontaktować?

Pracownia może się z Tobą kontaktować za pośrednictwem telefonu lub poczty email tylko jeśli zaistnieje konieczność takiego kontaktu, tj. kiedy trzeba będzie zmienić termin umówionego wcześniej spotkania lub je odwołać.

Zmiany polityki prywatności

Pracownia zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, proszę o wiadomość korzystając z adresu email podanego na stronie w zakładce "Kontakt".

© 2018 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA SENSORIUM

tel. 500 23 82 83