O PRACOWNI

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA SENSORIUM OFERUJE:

 • badania osób ubiegających się o uzyskanie lub przedłużenie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E

 • badania osób ubiegających się o uzyskanie lub przedłużenie uprawnień do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wszystkie kategorie)

 • badania po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych, po spowodowaniu wypadku, w którym byli ranni lub ofiary śmiertelne, po jeździe po alkoholu

 • badania instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

 • badania kierowców rajdowych

 • badania osób starających się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy wszystkich kategorii

 • badania kierowców skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

 • badania na potrzeby medycyny pracy, czyli badania osób wykonujących zawód wymagający pełnej sprawności psychoruchowej lub szczególnej sprawności psychofizycznej, w tym w szczególności: operatorów wózków widłowych, ciężkich maszyn budowlanych i drogowych oraz pozostałych urządzeń, osób pracujących na wysokości powyżej 3 metrów, osób kierujących pojazdem w ramach pełnienia obowiązków służbowych (np. przedstawiciele handlowi)

 • badania psychologiczne osób dorosłych dla celów starania się o orzeczenie o niepełnosprawności

 • wydawanie orzeczeń i zaświadczeń psychologicznych

 • poradnictwo psychologiczne i zawodowe

 • szkolenia psychoedukacyjne z mediacji, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, komunikacji międzyludzkiej, autoprezentacji dostosowane do potrzeb Zamawiającego i Uczestników

 • diagnostyka psychologiczna sprawności umysłowej, diagnostyka po udarach lub urazach mózgu a także w sytuacji podejrzenia występowania choroby otępiennej

 • psychoterapia

Pracownia Psychologiczna SENSORIUM posiada:

- aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców nr 78/2011 prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Wpis ten uprawnia do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz wszystkich innych osób, które na mocy obowiązujących w Polsce przepisów prawa powinny poddać się takim badaniom,

- aktualny wpis do rejestru pracowni prowadzonego przez Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Krakowie. Wpis ten uprawnia do przeprowadzania badań psychologicznych pracowników zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy.

© 2018 PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA SENSORIUM

tel. 500 23 82 83